Vol. 4 No. 2 (2019): SHAKHSIYTAH BURHANIYAH : Jurnal Penelitian Hukum Islam