Vol. 4 No. 1 (2019): SHAKHSIYTAH BURHANIYAH : Jurnal Penelitian Hukum Islam