HIDAYATI,. Shakhsiyah Burhaniyah, v. 1, n. 01, 21 Feb. 2018.